top of page

Christian Chapel completely Destroyed

in a hate crime against a provocative writer and journalist. 

The effect of Putin's hybrid war against Western influence in Bulgaria!

Какво е Християнство и кое не? Какво е правилна вяра, според Путинската война срещу Сатанинския Запад!

История какво се случва с различните и неудобните в България. История напомняща за комунизма и социализма, които са в ренесанс в момента в България. 

В Пазарджик, България, по време на Коледните Празници бе разрушен Християнски Параклис. Място изградено от публичната фигура Илиян Кузманов, човек живял повече от 20 Канада и Великобритания, с успешен бизнес в Лондон, върнал се в България да помага. История която разказва, защо България е една от най- бързо топящата се страни в света, без война и глад. Но заради корупцията, пост- социалистическата реалност и влиянието на Путинската пропаганда. Човек прекарал четери години в България за да направи обществото по добро и помогна на хиляди хора, на имигранти, на малцинства, на ЛГБТ+ общността, на жени жертва на трафик и насилие...! В сърцето на Пазарджик, 300 килограмов Параклис от масивно желязо и армирано стъкло, посветен на личната библиотека на Гиньо Ганев, проект на склуптора Леон Бабачев, осветен от няколко свещеника, с невероятно ценна икона, давал надежда на хиляди граждани на Пазарджик, а и не само, в едно утро преди Коледа, просто изчезна! Това не е само вандалски акт, това е престъпление на Религиозна и Верска основа! Да Илиян бе заплашван, бе обвиняван че е финансиран от Евреи, че е ислямистки терорист, че е Сатанист, заради нещата които прави, да той бе принуден да намери safe heaven в Лондон, Великобритания, но Параклиса в крайна сметка бе една малка християнска светиня, поставена за целият град! 

Местопрестъплението:
Пазарджик, България? 

What is Christianity and what is not? What is correct faith, according to Putin's war against the Satanic West!

History of what happens to the different and inconvenient in Bulgaria. A history reminiscent of communism and socialism, which are in renaissance in Bulgaria. 

In Pazardzhik, Bulgaria, a Christian Chapel was destroyed during the Christmas holidays. A place built by public figure Ilian Kuzmanov a man who has lived in Canada and the UK for more than 20 years, with a successful business in London, returned to Bulgaria to help. A story that tells why Bulgaria is one of the fastest melting countries in the world, without war and famine. But because of corruption, post socialist reality and the influence of Putin propaganda. A man who spent four years in Bulgaria to make society better and helped thousands of people, immigrants, minorities, the LGBT+ community, women victims of trafficking and violence...! In the heart of Pazardzhik, a 300 kg chapel made of solid iron and reinforced glass, dedicated to the personal library of Ginyo Ganev, a project of the sculptor Leon Babachev, consecrated by several priests, with an incredibly valuable icon that gave hope to thousands of citizens of Pazardzhik, and not only, one morning before Christmas, simply disappeared! This is not just an act of vandalism, this is a crime on Religious and Faith grounds! Yes Ilian was threatened, he was accused of being funded by Jews, of being an Islamist terrorist, of being a Satanist because of the things he did, yes he was forced to find safe heaven in London, UK, but the Chapel was after all a little Christian shrine put up for the whole city! 

The Crime Scene:
Pazardzhik, Bulgaria? 

Hybrid.jpg

Основните Заподозрени:

Primary Suspects:

Какво означава един журналист и писател, да попадне в списък с "национални предатели" по време на една Културна Война.

What does it mean for a journalist and writer to be on a list of "national traitors" during a Culture War..

Кой е Илиян Кузманов?

Who is Iliyan Kuzmanov?

Iliyan Kuzmanov

My project-1 (2).png

My biggest sin in Bulgaria was that I wanted to demonstrate that things can happen without Corruption. That there are many working models in the West and the problem is us and those who do not let us see them. Sin that I wanted to show that change has to start from WITHIN each one of us. 

Повече от 300 парещи публикации в последната една година в различни медии. Плюс собствен аналитчен портал, първият в България предоставящ открито ЛГДП+ новини. 

Web_capture_28-1-2023_14957_www.theangel.today.jpg

Iliyan Kuzmanov's Media

More than 300 hard-hitting publications in the last one year in various media. Plus our own analytical portal, the first in Bulgaria providing openly LGBT+ news. 

За Християнския Параклис:

About the Christian Chapel:
 

В Пазарджик, България бе вандалски разрушен религиозен монумент - Християнски параклис поставен през 2020 година от Илиян Кузманов с изключително ценна икона.Вандалският акт е част от многобройните заплахи и посегателства, на които Илиян бе подложен в Пазарджик. 300 килограмовият религиозен храм, бе демонтиран и напълно унищожен. 

In Pazardzhik, Bulgaria, a religious monument was vandalized - a Christian chapel placed in 2020 by Ilian Kuzmanov with an extremely valuable icon.The vandal act is part of the numerous threats and violations to which Ilian was subjected in Pazardzhik. The 300 kilogram religious temple was dismantled and completely destroyed. 

326038054_894718514997020_7519085616400184762_n.jpg

Параклисът се намираше в сърцето на Пазарджик, като даваше вяра и надежда на хиляди хора. Той бе осветен от четирима свещеници, като единият беше предишният архиерейски наместник в Пазарджик. Такъв акт не се е случвал от идването на Комунистите на власт през 1944 година. Ироничното е че семейството на Илиян е жертва на същия този комунистически режим и народни погроми след края на Втората Световна Война.

Освещаването стана в присъствието на кмета на Пазарджик Тодор Попов. Одобрен бе от главния архитект. Проект на известния български склуптор Леон Бабачев. Параклисът бе част от откриването на личната библиотека на основоположника на съвремената българска конституция Гиньо Ганев, също моя собственост и достъпна в Обществено Културния Център Езолигенция, която предоставих за публично достояние на гражданите на Пазарджик от 10.10.2019 год. 

The chapel was located in the heart of Pazardzhik, giving faith and hope to thousands of people. It was consecrated by four priests, one of whom was the former Archpriest Vicar of Pazardzhik. Such an act had not happened since the Communists came to power in 1944. The irony is that Ilian's family was victims of this same communist regime and popular pogroms after the end of World War II.

The dedication took place in the presence of the mayor of Pazardzhik Todor Popov. It was approved by the chief architect. Project of the famous Bulgarian sculptor Leon Babachev. The chapel was part of the opening of the personal library of the founder of the modern Bulgarian constitution Ginyo Ganev, also owned by me and available in the Public Cultural Center Ezoligentsiya, which I made available to the citizens of Pazardzhik from 10.10.2019. 

Параклисът бе популярен не само сред местните граждани, той посрещаше многоброини гости, както и представляваше изключителен интерес. А заедно с библиотеката на една от най- важните съвременни общественици Гиньо Ганев бе част от многобройни публикации и предавания. 

The chapel was not only popular with the locals, it welcomed many guests and was a place of great interest. And together with the library of one of the most important contemporary public figures, Gino Ganev, it was part of numerous publications and broadcasts. 

Писмо на Президента

Президента на България Румен Радев изпрати писмо до Кметството на Пазарджик да разбере какво се е случило, да предостави информация, както и да се заеме с възтановяването:

02-1-5_7012922071767233156_big.jpg

Bulgarian President Rumen Radev sent a letter to the Pazardzhik City Hall to find out what happened, to provide information, and to deal with the restoration:

Резултати и Последици

Results and Consequences

Областна Управа

District Government


Януари 2023. След като бе получено писмото от Президента на Република България в Пазарджик, единственият официален отговор бе на Областния Управител. Който преиначи цялата информация и целенасочено подведе компетентните органи в града. Вмесо просто да се опита да разбере какво е станало или да се изискат записи от камери и тн. Междодругото, записите от камерите можеха да се иземат още Декември чрез съдеиствието на Областния Управител на Пазарджик. Но това което в крайна сметка той направи, бе да сигнализира ДАНС че Илиян Кузманов представлява заплаха на националната сигурност.
В крайна сметка, зад това прозира въпрос, Защо? Какво се опитва да се прикрие? Какво се случва в Пазарджик? Има ли хора които се готвят за преврат срещу Евроориентацията на България? Има ли хора, които искат бълария да обърне гръб на Запада и НАТО, за да се върне в сферата на влияние на Москва? Има ли тенденция неудобните и про западни хора да попадат в списъци на Врагове на Народа? 

January 2023. After receiving the letter from the President of the Republic of Bulgaria in Pazardzhik, the only official response was from the District Governor. Who distorted all the information and purposely misled the competent authorities in the city. Instead of just trying to find out what happened or requesting camera footage, etc. In the meantime, the camera records could have been retrieved as early as December through the presence of the Regional Governor of Pazardzhik. But what he eventually did was to alert the DANS that Ilian Kuzmanov was a threat to national security.
In the end, behind this lies a question, Why? What was he trying to cover up? What is going on in Pazardzhik? Are there people preparing for a coup against Bulgaria's Euro-orientation? Are there people who want Bulgaria to turn its back on the West and NATO in order to return to Moscow's sphere of influence? Is there a tendency for inconvenient and pro-Western people to end up on Enemies of the People lists? 

Медиина Среда-
цензура, заплахи и страх!

Media Environment-
censorship, threats and fear!

Опитах се да покажа историята в различни медии, но резултата почти навсякъде бе нулев. Оставяйки впечетлението за една контролирана и силно цензурирана медиина среда, обслужваща определено не про Западни интереси. А служеща като прокси на Путинската радикална пропаганда. 

Резултата беше- разбрах че Журналист, ,който според Америка За България е най- свободния в Пазарджик се страхува за своето семейство ако публикува каквото и да е. Разбрах че синдиката на журналистите Подкрепа, не само не предоставя никаква защита на Журналистите, но и когато някой си позволи да говори не това което трябва следва да бъде изключен, а в синдиката аз бях локален офицер. Разбрах че без значение колко време съм писал за дадена медия, ако това което съм написал или правя противоречи на тези със власт, аз губя работата си като журналист. Разбрах, че най- голямата телевизия в България, може да свали седмичен програмен план в най- гледаното време, когато гостът се окаже неудобен. 

 

I tried to show the story in different media, but the result was almost everywhere- zero. Leaving the impression of a controlled and heavily censored media environment serving decidedly non-pro-Western interests. But serving as a proxy for Putin's radical propaganda. 

The result was- I found out that a Journalist, who according to America For Bulgaria is the freest in Pazardzhik is afraid for his family if he publishes anything. I found out that the journalists' union, Podkrepa, not only does not provide any protection for journalists, but when someone dares to say the wrong thing they should be expelled, and I was a local officer in the union. I realised that no matter how long I wrote for a media outlet, if what I wrote or did contradicted those with power, I lost my job as a journalist. I found out that the biggest TV station in the country could take off a week's programming schedule at prime time when the guest proved inconvenient. 

Вестник Виделина 


Януари 2023. Главният редактор на Виделина, Валентин Ненков заявява в кореспонденция че се страхува за семейството си, ако публикува каквото и да е за параклиса. Предоставени са притесненията на журналиста за семейството си както на компетентните органи, така и на структурите на политическа партия ДА България в Пазарджик. Никакъв ефект. 

Videlina newspaper 

January 2023. The editor-in-chief of Videlina, Valentin Nenkov, stated in correspondence that he feared for his family if he published anything about the chapel. The journalist's concerns for his family were conveyed to both the competent authorities and the structures of the political party YES Bulgaria in Pazardzhik. No effect. 

Синдикат на Журналистите Подкрепа


Януари 2023. Седмицата след писмото на Президента в Пазарджик, местният синдикален клон на Подкрепа в Пазарджик се свързва със структорите в София, като твърди че Илиян не е подал всички необходими документи за секция(към Синдакат на Журналистите Подкрепа, където Илиян е синдикален лидер за Пазарджик) от преди година и половина. Принуден е да закрие съществуващата секция и да подаде декларация за откриване на такава в Лондон.

Медиа Портал- ПА1


Януари 2023. Седмицата след писмото на Президента ПА1, медия която е публикувала над 150 материали на Илиян, политика, анализи, пътешествия, наука, култура ми съобщи че от София, фирмата подържаща сайта им са им казали че ако не спрат да ме публикуват, ще спрат подръжката на сайта им. 

Национална Тв- БТВ


Януари 2023. Два дни преди една седмица участие всяка сутрин по БТВ, Илиян е информиран че не се вписвам във визията на новия директор на БТВ, и защото не искали да говорят за кръстове. Ангажимента е от Декември, купени са самолетни билети, резервиран е хотел, както и организирана цялата логистика в България. 

Syndicate of Journalists Solidarity

January 2023. The week after the President's letter in Pazardzhik, the local union branch of Podkrepa in Pazardzhik contacted the structures in Sofia, claiming that Ilian had not submitted all the necessary documents for the section since a year and a half ago. He was forced to close the existing section and file a declaration to open one in London.

Media Portal- PA1

January 2023. The week after the President's letter, PA1, a media outlet that has published over 150 of Ilian's materials, politics, analysis, travel, science, culture, told me that Sofia, the company that maintains their website, told them that if they don't stop publishing me, they will stop maintaining their website. 

National TV- BTV

January 2023. Two days before one week of participation every morning on BTV, Ilian was informed that I did not fit the vision of the new director of BTV, and because they did not want to talk about crosses. The engagement is from December, air tickets have been bought, hotel booked, and all logistics in Bulgaria organized. 

Държавни и Обществени Институции

State and Public Institutions

Europe and the world are torn by problems, and somewhere in their blind spot remains Bulgaria, almost invisible with the problems it has, but problems that anyway can affect everyone. According to Transperency International, Bulgaria is one of the most corrupt countries in the world for a reason. Ineffective institutions, a parade of democracy and parliamentary life, with the addition of Putin's influence, the picture becomes tragic.  

Кметсво и Посолство

Кметсво и Посолство

Никаква реакция.Както и никаква ангажираност на Българското Посолство в Лондон да бъде предоставена каквато и да е покрепа и помощ. Както и да бъде запознато със случая. Докато в същия момент община Пазарджик и Посолството в Лондон съвместно организираха събитие в Лондон. Ето какво представляват в действителност:

No reaction.And no commitment of the Bulgarian Embassy in London to provide any support and assistance. As well as to be made aware of the case. While at the same time the municipality of Pazardzhik and the Embassy in London jointly organized an event in London. Here is what they really are:

ПОЛИЦИЯ

Многократно полицията е информирана. Даже след обществения Форум съвместно с ДА България и най- големите български медии и Българска Телеграфна Агенция, резултата бе Нула. 

Единствено след като бе получено писмо от Президента по случая с параклиса в Пазарджик, анонимно обаждане от номера на Полицията в Пазарджик, с напомняне че могат да ме върнат в България за да давам показания. Опитах се чрез прес аташето на полицията в Пазарджик- Мирослав Стоянов да разбера кой е звънял от полицеиският номер. До този момент нищо, просто едно напомняне! 

МВР

The police have been informed repeatedly. Even after the Public Forum together with DA Bulgaria and the biggest Bulgarian media and Bulgarian Telegraphic Agency, the result was Zero. 

Only after receiving a letter from the President on the chapel case in Pazardzhik, an anonymous call from the Pazardzhik Police number, reminding me that I could be returned to Bulgaria to give evidence. I tried through the press attaché of the police in Pazardzhik - Miroslav Stoyanov to find out who called from the police number. So far nothing, just a reminder! 

Български Хелзински Комитет
и представители на Евангелистки Църкви в Пазарджик

Human Rights

НПО което се занимава с престъпления от омраза и на религиозна основа. Бяха запознати с няколко emails както и разговори по телефона. Никакъв официален отговор, както и резултат. 
Това бе вторият ми опит да ангажирам НПО сектора в България. Първият път бе заради една латвииска гражданка, жертва на трафик. Тогава резултата бе повече от негативен, оставяйки усещането за корупция, неефективност, злоупотреби и нехайство...

Уведомих немско§швейцарски представители на Евангелистки деноминации в Пазарджик. Ефекта Нула.
 

NGO that deals with hate crimes and religiously motivated crimes. They were aware of several emails as well as phone calls. No official response as well as result. 
This was my second attempt to engage the NGO sector in Bulgaria. The first time was because of a Latvian citizen who was trafficked. Then the result was more than negative, leaving the feeling of corruption, inefficiency, abuse and neglect...
I informed German-Swiss representatives of Evangelical denominations in Pazardzhik. Effect Zero.

Digital Crimes

В началото на Декември, страницата за Илиян Кузманов в Уикипедия бе подложена на вандализъм и след това свалена.

Големият Въпрос относно свободната енциклопедия Уикипедия в Русия и Пост Съветското Пространство е Пропагандата и преиначаване целенасочено на фактологията.

In early December, the Wikipedia page for Ilian Kuzmanov was vandalised and then taken down.
The Big Issue regarding the free encyclopedia Wikipedia in Russia and Post Soviet Space is Propaganda and the purposeful misrepresentation of fact.

wiki.png

An anonymous phone call on 24/01/2023 stated that the page was taken down due to Ilian Kuzmanov's political positions. Also that it would be taken down every time if it was reinstated. 

Other digital crimes

1. Новинарският и аналитичен сайт www.theangel.today със "западна гей и сатанистка пропаганда- както бе определян" бе трит два пъти. Бях принуден да сменя хостинг provider за да гарантирам по високо ниво на сигурност. 
2. На email получавам системно многобройни заплахи, който започнаха по време на Балканското книжно рок турне на моята първа книга за Будизма в Македония, Сърбия, Румъния и най вече Турция. Аз самият имам турски корени дълбоко в историята на България и много от обидите бяха на тази основа. Подобни заплахи могат да бъдат намерени и във Вандализираната ми Уикипедия Страница. 
Полицията е уведомена. Съвместно с ДА България създадохме Форум Аз Обичам България, но ефекта бе нулев.

1. The news and analytical site www.theangel.today with "Western gay and satanic propaganda- as it has been called" has been trashed twice. I was forced to change hosting provider to ensure a higher level of security. 
2. I have been receiving numerous threats to my email which started during the Balkan Book Rock Tour of my first book on Buddhism in Macedonia, Serbia, Romania and most of all Turkey. I myself have Turkish roots deep in the history of Bulgaria and many of the insults were on that basis. Similar threats can be found on my Vandalized Wikipedia Page. 
The police have been notified. Together with YES Bulgaria we created an I Love Bulgaria Forum, but the effect was nil.

Other threats, Vandalism, abuse and Terror during my stay in Bulgaria

Престоят ми в България бе продиктуван от желанието ми да помогна на жена жертва на насилие от хора замесени в международна група, свързана още с трафик, наркотици, пране на пари... Това ме сблъска с насилие и заплахи от първите ми дни в България. Видях една архаична полиция, която потулваше всичко, една не желаеща да работи прокоратура, и едно общество не желаещо да се ангажира с каквото и да е(освен политическите демонстрации, правени пред Западните донори, разбира се за да може корумпирания режим да има повече средства за усвояване.). Историята от една, станаха няколко, като най фрапантната бе с една жена от Латвия, попаднала в лапите на международна престъпна мрежа, с нюанси на тероризъм, на което никой не обърна никакво внимание, на крайната граница на НАТО! Това ме мотивира да създам Фондация Арт Ангел, и създам най- амбициозния проект за социален бизнес правен някога в България. 

My stay in Bulgaria was dictated by my desire to help a woman victim of violence by people involved in an international group also linked to trafficking, drugs, money laundering... This confronted me with violence and threats from my first days in Bulgaria. I saw an archaic police force that covered up everything, a pro-corracy unwilling to work, and a society unwilling to engage in anything(except political demonstrations made in front of Western donors, of course so the corrupt regime could have more funds to absorb.) One story turned into several, the most fractious one was with a woman from Latvia who fell into the clutches of an international criminal network, with shades of terrorism, which no one paid any attention to, on the final border of NATO! This motivated me to set up the Art Angel Foundation, and create the most ambitious social business project ever undertaken in Bulgaria. 

In March, 2023 a letter was received from the District Governor of Pazardzhik, Trendaphil Velichkov, according to which the chapel was removed by the owners of the establishment because the chapel was illegal, although no complaint had been received by the Pazardzhik Municipality and no legal procedure had been undertaken. This is what the District Governor wrote, and according to him the Chapel was kept intact at the Police, which makes the story even more absurd. If there are no complaints and no legal procedure in the Municipality, how and why the Chapel is kept in the Police and since when the Chapel is kept in the Police. Trendaphil Velichkov does not answer on what grounds the Police took it, whether the Icon was checked for authenticity when it was taken by the Police. Why the Municipality of Pazardzhik has not followed the order of the President of the Republic of Bulgaria for the immediate restoration of the Chapel. 

Young Red Guards.png

Iliyan Kuzmanov is a very provocative Pro-Western Writer (his books and articles talk about Communism, Putin's Fascism, LGBTQ rights, democracy and freedom) he has made his living in Canada and the UK. And this is the attitude towards people like him by other Socialists(Trendaphil Velichkov is a former leader of the Youth Socialist Party):

The question that Trendaphil Velichkov, who was twice District Governor of Pazardzhik, a mayoral candidate, a man who met with Putin and a man of ABV (the most pro-Russian formation in Bulgaria) is asking is who is behind the homophobia in Pazardzhik? Who is behind Islamophobia in Pazardzhik? Who is behind the hatred against the West? Who is behind the Nostalgia for Socialism? And who is responsible for the growing Patriotism and Nationalism?

velichkov.jpg
On_the_West_and_Evil-_the_wisdoms_of_Plovdiv_Archbishop_Nikolai.png

My reply to Trendaphil Velichkov, who remained unanswered:

The point is that everyone in Pazardzhik is afraid, not only journalists. Is there anything to be afraid of? Is there a reason for fear in Pazardzhik? What is happening in Pazardzhik? 

Power_of_Terror_in_Bulgaria.png
Hybrid.jpg
bottom of page